לילך אפריאט, רו”ח – חשבת החברה

 

(B.A.) חשבונאות וכלכלה